Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 11/2020

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy proběhne ve středu 16.12.2020 od 17.00 hod. ve sklepě ve víceúčelové hale ( Březolupy č.p. 477, vstup hlavním vchodem ).

Doplnění článku z 05.01.2021:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.12.2020 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 16.12.2020.

            Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 01.01.2021 do doby schválení nového rozpočtu obce pro rok 2021
 2. výše ekobodu a ostatní finanční ujednání Obecně závazné vyhlášky obce Březolupy č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na stejné úrovni i pro rok 2021
 3. aktualizované přílohy odpadového systému MESOH
 4. podání žádosti o dotaci „SO 01.1 Rekonstrukce MK Čístré, Březolupy“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
 5. podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce střechy budovy MŠ Březolupy“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 6. prodej pozemku „810 u ČOV“ v rámci Průmyslové zóny ČOV ( pozemek o celkové výměře do 1500 m2 jenž tvoří částice pozemků p.č. 4447, p.č. 4446, p.č. 4442  a  č. 4441, k.ú. Březolupy ) panu Petru Hejdovi, truhlářství, Kněžpole 243, IČ 724 22 351 s cenou 1.330,- Kč/m2 vč. DPH ( resp. 100 + 999 ,- Kč/m2 bez DPH )
 7. úhradu ve výši 308.000,- Kč vč. DPH firmě SV-Stav Bílovice za materiál připravovaného II. NP objektu kabin SK s platbou v letošním roce
 8. příspěvek pro SK Březolupy, z.s ve výši 700.000,- Kč na veřejné WC v objektu novostavby kabin SK Březolupy s platbou v letošním roce a vyúčtováním do 31.5.2021
 9. vyúčtování části z původního 2,5 mil. Kč příspěvku z roku 2020 SK Březolupy, z.s. na výstavbu kabin ve výši max. 1,5 mil Kč do 31.05.2021
 10. způsob zajištění práva užívání veřejných WC v I.NP a práva na výstavbu případného II.NP v novostavbě kabin SK formou Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti užívání stavby, se zajištěním tohoto práva po dobu udržitelnosti ( tj. do zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí ) směnkou v celkové výši 3,2 mil Kč s tím, že konečná podoba této smlouvy bude schvalována na o zastupitele rozšířené radě obce dne 30.12.2020
 11. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností s SVK Uh. Hradiště na vodovod a AT stanici Nad Uličkou
 12. vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování resp. profinancování investičních projektů v roce 2021, které získaly, resp. se ucházejí o podporu formou dotace resp. půjčky. Jejich výčet je uveden v zápise z dnešního zasedání zastupitelstva.
 13. Pravidla pro hospodaření č.3 se Sociálním fondem obce Březolupy od 01.01.2021
 14. souhrnu posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 6 a 7/2020
 15. změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 8/2020 zachycující rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

 1. Zpráva o činnosti rady od minulého veřejného zasedání
 2. kontrolní zprávy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva za rok 2020
 3. informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré,  Dopravní stavby ( DS ) 2017 – MK a chodník Drahy a  Čístré,  nouzáky + scénické osvětlení + textilie hala, BUS Terminál, zdr. středisko ( knihovna, dílny, byty ), hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, modernizace VO po obci, optický kabel po obci, biokoridor RBK 1598 I.etapa, biokoridor Mižnický žleb, odpadové centrum, zámecký park, kabiny SK, střecha MŠ, využívání srážkových vod, márnice, prezentace přírodního dědictví Březolup  a Brezolup SK,
 4. info k Inventarizačním komisím 2020
 5. další veřejně přístupné zastupitelstvo se předpokládá ve středu 17.02.2021   a dále v dubnu 2021 ( předpoklad 21.04.2021 ) .

 

 

 

 

Původní text z 08.12.2020:

Program zasedání, resp. pozvánka: pozvanka_20_12_16

UPOZORNĚNÍ:

I prosincové zasedání zastupitelstva  se z důvodu koronaviru  koná ve sklepě víceúčelové haly.

Nastavit upozornění
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content