Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Stručná historie obce

 1. Jméno obce
  Dle studie dr. Hubáčka o vzniku názvu Březolupy považují etymologové pánové Váša a Černý název obce Březolupy jako činitelský: březolupi jsou loupači březové kůry nebo dřevoobráběči březových polen, tzv. lup. Obec vznikla v březinách, na místech v předchozí době zničených požárem a využívaných pastvou. Někteří autoři odvozují název obce od slovinského prežma lupa, což značí chýši, ze které stráž pozorovala nepřítele. Jiný výklad připouští vznik názvu z nominativu Březolupé, IV. pád Březolupy. Německý název z r. 1372 předpokládá český základ Březilov nebo také Břizilov, tedy kmen Březil. Koncovkou patří Březolupy (Břízolupy) do skupiny názvů obcí Kozolupy, Měcholupy a Kralupy, takže zde se vnucuje myšlenka, zda název není patronymický od osobního jména Versila, Verzila, Brezila, Březola. Tak nějak se například mohl jmenovat lokátor obce.
 2. Historicky známé názvy obce v průběhu předchozích staletí:
  rok 1261 Brsiesolub
  rok 1372 Prsziselow
  rok 1374 Brzizolup
  rok 1375 Brzezolup
  rok 1382 Brzolup
  rok 1437 Brzezolup
  rok 1519 Brezolup
  rok 1531 Brzezolup
  rok 1669 Brzezolup
  rok 1718 Brezolup
  rok 1764 Prezolup
  rok 1824 Brzesolup
  rok 1846 Březolup
  rok 1876 Březolup
 3. Nejstarší dějiny: od pravěku do roku 1260
  Dobu vzniku současné obce nebude již patrně nikdy možné přesně zjistit. Vzhledem k ulicové zástavbě je však možno soudit na 10. až 11. století. Ale již v dobách před jejím pravděpodobným založením se v okolí současné vesnice zcela jistě nalézala další sídliště dřívějších obyvatel tohoto kraje. O tomto vypovídají četné objevy z dřívějších dob, ale i úplně nové z roku 2010. Počátkem a v průběhu 20. století byly objeveny například kamenné nátepní ploténky, které podle archeologů patří kočovným lidem s keramikou tzv. zvonových pohárů a je jistým dokladem osídlení naší lokality před 2000 lety. Dále lze předpokládat, že lokalita „Pastvisko“ v Chrástkách u lesa, známá jako „Hliníky“, byla osídlena již na konci 4. století před našim letopočtem, protože zde byla nalezena závaží primitivního tkalcovského stavu a později i kamenná sekera a jaspisový 8 cm dlouhý hrot. Můžeme předpokládat, že osídlení bylo založeno nad boční obchodní cestou podél toku Březnice, která vedla od Uherského Hradiště k Velkému Ořechovu a pak směrem do Horních Uher (dnešního Slovenska). Další lokality v okolí obce z tohoto období na nichž nalezli badatelé další artefakty jsou „Čertoryje“ s pazourkovými nástroji – hlazenými rádly a motyčkami z břidličnatých hornin paleolitického původu. Vykopávky potvrzují osídlení naší oblasti i v čase starší doby železné „halštatské“, kdy byly nalezeny střepy hlazených amfor a mís spolu se střepy tuhových nádob zdobených svislým rýhováním. Poté nastal výrazný útlum v osídlení a teprve až ke konci 9. století s rozmachem Velkomoravské říše se objevilo osídlení, tentokrát slovanským lidem, který se vyznačuje střepy nádob zdobených typickou vlnovkou. Pohřebiště této starobylé osady bylo objeveno roku 1940 při přeložení silnice v místech zvaných „Podhájková“, kdy byla nalezena těžká železná sekera tzv. „Moravská“ a nože vedle kostrových hrobů. Někdy asi v 10. století „Pastvisko“ zaniká a lidé se stěhují do údolí na „Strašovech“, kde bylo nasbírána množství střepů a hradištní keramiky. Pokračovatelem této osady jsou již pravděpodobně dnešní Březolupy. Archeologický výzkum, který probíhal v roce 2010 při stavbě nové trasy silnice mezi obcemi Šarovy a Březolupy odhalil tři zatím nezkoumané sídlištní polohy. První dvě místa se nacházela blíže u Šarov. Nepočetné nálezy obsahují hrubou keramiku s vystouplými pupky, sekerku ze zelené břidlice a kamenný mlat. Slovanské osídlení bylo datováno do 9. století. Dalším zajímavým objevem byla další kulturní vrstva obsahující střepy ze 14. a 15. století. Ve vrstvě bylo rozpoznáno několik zahloubených objektů se středověkými nálezy, mezi kterými vynikla destrukce kamenného otopného zařízení ukrývající torza minimálně deseti keramických nádob. Nejspíše se v obou případech jedná o stopy po zaniklých předchůdkyních obce Šarovy, která byla vypálena a opuštěna ve druhé polovině 15. století během českouherských válek. Tato vesnice byla položena jižně od nynější obce a rozkládala se zřejmě také podél vodoteče přitékající od hradu do říčky Březnice (podle písemných pramenů tvrz-hrad přiléhala ke vsi). Zajímavostí zajisté je, že hrad Šarov‚ ležící v současnosti na katastru obce Březolupy, byl i po vypálení a zániku vsi stále osídlen pány ze Šarova. Nejblíže k Březolupům se nachází třetí zkoumaná lokalita. Na mírném návrší bylo zachyceno pozdně laténské osídlení (tzv. keltské období mezi léty 120 – 50 př. n. l.), kde bylo objeveno velké množstvím keramických zlomků s příměsí tuhy, které se vyznačovaly ovaleným okrajem a svislým rýhováním. Obec pravděpodobně postihlo v počátkem 13. století několik válečných vpádů, které jsou v této části Moravy doloženy roku 1241 při útoku Tatarů a roku 1253 při vpádu uhersko-kumánském. Přes všechny tyto útrapy, ač nejsou úplně zcela přesně známy, nedošlo nikdy k jejímu úplnému zničení, protože pak by nebylo možné, aby byla obec jmenována v zakládací listině kláštera Smilheim.
 4. Písemně doložená historie obce: od roku 1261 do roku 1918
  Moravské zemské desky byly založeny až roku 1348, takže do té doby je třeba hledat jiné písemné prameny. Codex diplomatica Moraviae ve III. svazku č. 317 registruje první zjištěnou a proto zatím nejstarší písemnou zmínku o existenci Březolup. Toho roku L. P. 1261 Smil ze Střílek, brumovský kastelán, zakládá ve Vizovicích klášter cisterciáků, nazvaný po zakladateli Smilheim. V zakládací listině, vydané v Olomouci, uvádí zakladatel, co všechno ze svého majetku postupuje řádu a mimo jiné uvádí: „Item quicquid habuimus in Brsiesolup villa, antedictos fratres volumus possidere.“ (Rovněž cokolivěk jsme měli na obci (též statku) Březolupy, uvedené bratry tam chceme usadit.) Dáno v Olomouci, v neděli po Nanebevzetí Panny Marie, 1261. Počátkem 14. století pustošil Moravu Matúš Čák se svým uherským vojskem a pravděpodobně nevynechal ani Březolupy. Těžké boje pak probíhaly na celé Moravě za tzv. markraběcích válek mezi Joštem a Prokopem Lucemburskými v průběhu let 1380-1400. V této době byly Březolupy pravděpodobně rozděleny mezi více majitelů. Největší část Březolup drželi Šarovcové ze Šarov. Roku 1447 získal část panství Janu Ořechovský z Honbic. Poté jeho potomkům, bratřím Markvartovi, Václavovi a Janovi Ořechovským zastavil svůj majetek v Březolupech vizovický klášter a roku 1480 získali i díl Šarovců. Sjednotili tak celé panství a roku 1496 ho prodali při odchodu z tohoto kraje Janu, Smilovi, Zikmundovi, Vilémovi a Jindřichovi z Kunštátu.
  Rod pánů z Kunštátu je významným rodem na březolupském panství. Mimo vizovické cisterciáky byli dosavadní
  vlastníci vesměs nižší šlechtici, zemani, vladykové, nebo rytíři. Z rodu pánů z Kunštátu, respektive z jeho
  poděbradské větve, je nejznámější Jiří z Poděbrad, původně zemský správce, později volený český král.
  Dne 2. září 1415 byl svolán sněm české šlechty, na kterém byl sepsán protest proti upálení Jana Husa,
  adresovaný římskému císaři Zikmundovi Lucemburskému. Tento list podepsalo 452 pánů a rytířů. Z našeho
  regionu podepsalo tento list 26 rytířů a vladyků, mezi nimi Mikšík z Malenovic a Podhradí, Čeněk ze Šarov, Zich
  z Nedachlebice a jiní. Březolupy, Šarov, Svárov a Zlámaný Ujezd byly už v té době nekatolické. Ve vesnici Šarov,
  která se v té době nacházela na současném katastru obce Březolupy, a rozkládala pravděpodobně na okraji
  současného lesa Kaménka a na poli pod ním je uváděn kostel i s farou. V roce 1418 zde byl farářem kněz Václav,
  zvaný Škleboň ze Šarovy, známý husitský kazatel a šiřitel husitského hnutí.
  V průběhu dalších let 16. století byly významnějšími držiteli panství například Tetourové z Tetova, kteří drželi
  nejen Březolupy, ale i pustý Šarov a díl Zlámaného Ujezda (Zlámance). Poté přešlo panství na 32 let (1571 –
  1603) do držení rodu Lorantů z Inky.
  Roku 1605 ovládl sedmihradský vévoda Štěpán Bočkaj velkou část Uher, včetně Nových Zámků a zahájil
  povstání pro císaři Rudlofu Habsburskému. Moravané se s Bočkajovci nespojili, zachovali věrnost svému císaři.
  Dne 1. května 1605 vtrhli Bočkajovci na Moravu a dostali se k Uh. Brodu. Ten nedobyli, ale 4. května vypálili
  Strání a Strážnici, dále pak pokračovali přes Březolupy ke Zlínu a Holešovu (30. 5.). Roku 1606 byl ve Vídni
  uzavřen mír s Bočkajem. Ovšem následky bočkajovských vpádů byly strašlivé. Vesnice byla vypálena, což v době
  36 doškových střech nebylo neobvyklé. Přitom byly také zničeny spisy a privilegia obce, kterými byla od
  vrchnosti obec obdarována. V obnoveném urbáři z roku 1628 se píše: „Kterak před některými a dvacíti lety za
  časů povstalé bouřky a války Bočkajovské skrze týž lid vojenský a nepřátelský obdarování jejich k zpustošení
  přišlo“. Podle sčítání lidu z roku 1619 měly Březolupy 30 poddaných, Nedachlebice 40, Částkov 16, Svárov 24,
  Bílovice 37.
  V Evropě se schylovalo k válečnému dramatu, který měl trvat třicet let. Přes Moravu se několikrát v tomto
  období pohybovali vojska obou znepřátelených táborů. Obě strany, nejen švédská, ale i císařská se často
  chovaly jako v nepřátelské zemi, takže bylo Markrabství Moravské značně poškozeno. O prožitých útrapách
  obyvatel svědčí skutečnost, že podle některých pramenů bylo až 30% domů pustých.
  Počátkem 17. věku přecházelo panství rychle mezi jednotlivými držiteli. Majetek byl v neklidné době začátků
  třísetleté války několikrát konfiskován až ho zakoupil roku 1622 Václav Zahrádecký ze Zahrádek. Ten vydal roku
  1628 „Zahrádkovský rukopis“, který se dochoval a obsahuje urbář se všemi stávajícími povinnostmi poddaných.
  V té době obsahovala ves Březolupy s dvorem, pivovar, výčep piva, palírnu, chmelnice, vodní mlýny, tlačírnu
  oleje. Součástí panství byla pustá vesnice Šarov s hradem a v roce 1646 připadla k panství i ves Svárov. Po
  dlouhém vyjednávání roku 1648 byla tato válka ukončena, ale ani její konec nepřinesl poddaným lidem úlevu. V
  zemi se rozmohlo loupežnictví. Panstvo se snažilo, aby byly opuštěné grunty znovu osazeny poddanými, kterým
  byly poskytovány úlevy na dávkách i berních až na tři roky, aby mohli zvelebovat svá hospodářství. V rámci
  panství však byly robotní povinnosti zvyšovány, protože poddaných bylo podstatně méně než před válkou.
  Dne 26. února 1650 koupil březolupské panství pan František, svobodný pán Horecký z Horky. Tento rod je
  jedním z nejstarších moravských rodů, významně se podílel na kolonizaci jižní Moravy, zvláště na moravskoslovenském pomezí, tedy na hranicích s Uhry. Starobylost rodu dokládá i jejich erb, kosmo postavená stříbrná
  hradební zdi s cimbuřím na modrém poli. Části hradebních zdí dostávali do znaku vítězní účastníci bitvy u
  Milána, kde český kníže Vladislav II. bojoval po boku římského císaře proti odbojným italským městům. Za
  panství Františka Horeckého byl v letech 1650 až 1668 postaven v Březolupech zámek na místě dosavadní tvrze.
  Dokládá to alianční znak pánů Horeckých a Serenyiů nad hlavním portálem, nad vedlejším vchodem je umístěn
  znak pánů z Horky s monogramem pana Františka. Zámek byl původně jednopatrová, čtyřkřídlá barokní budova
  s dvorkem uprostřed.
  Březolupy byly v té době pořád ve velmi zbědovaném stavu. V roce 1667 bylo v obci 40 domů osedlých a 20
  pustých. V roce 1669 zkoumala stav panství zvláštní sněmovní komise, která zjistila: celkem 77 domů, z toho 41
  osedlých, 4 nově osedlé, 28 nově pustých, 4 staré pusté z dob minulých válek. Tato skutečnost spolu se
  zjištěním „28 nově pustých“ názorně dokládá opouštění skrovného majetku a útěk poddaných před robotními
  povinnostmi za hranice panství, převážně až do Uher. Takový útěk nebyl bez rizika, prchající poddaní byli
  chytáni a trestáni i se svými pomahači. Jeho Milost císař Leopold I., král český a uherský, markrabě moravský,
  vévoda rakouský a štýrský vydal roku 1680 patent, kterým byla robota omezena na 3 dny v týdnu s výjimkou
  období žní, senoseče nebo živelní pohromy. Jelikož tímto patentem byla současně zrušena všechna privilegia
  panovníkem dříve udělená, nedošlo u poddaným k výraznějším úlevám. Z té doby pochází nejstarší známá
  obecní pečeť: pastýř, mající po pravé straně vzpínající se ovci, po levé straně psa. Kolem tohoto vyobrazení je
  nápis „Peczet obecni diediny Brzezolup“.
  Roku 1687 zakoupil březolupské panství rod Forgáčů, který byl uherského původu a podržel si ho dlouhých 45
  let až do 33 roku 18. století. Z této doby pochází socha sv. Jana Nepomuckého, stojícího dnes uprostřed obce,
  kterou toto panstvo nechalo vytvořit. Svědčí o tom nápis v oválném kartuši podstavce: MARIA BARONISSA
  FORGACZ DIVO IOANI CONSTRVXIT, tj. „Marie baronesa Forgáčová božského Jana postavila“. Některá písmena
  nápisu jsou o třetinu větší, čtena jako římské číslice udávají letopočet 1719. Tato socha je zhotovena z
  kameniny a podle použitého materiálu lze soudit, že byla určena pro interiér, ne pro postavení venku. Cena
  sochy je umocněna tím, že po soše sv. Rocha nad Mařaticemi je to druhá nejstarší venkovní plastika v regionu.
  Původně stávala u potoka za vesnicí směrem k Bílovicím, před I. světovou válkou byla při parcelaci panské půdy
  přemístěna. Vůči svým poddaným vystupovala tato paní nadmíru tvrdě, za jejího panství na Březolupích nastaly
  spory vrchnosti s poddanými o výši roboty a hlavně o majetek dosud užívaný obcí.
  V podstatě celé 17. století bylo pro Jihovýchodní Moravu a její obyvatele velmi nebezpečným. Je třeba zmínit,
  že nebezpečí hrozilo zejména z uherské strany což se opět potvrdilo při vpádu Gábora Betlena, kdy byly
  Březolupy znovu vypáleny. Problémy s ničením vesnic neskončily v této části markrabství ani po 30.-leté válce.
  Roku 1663 byly vesnice poničeny při vpádu Turků (v Březolupech bylo vypáleno dvacet dva domů). Roku 1683
  byla obec částečně poničena při Kuruckých válkách a na závěr v letech 1703-06 byla zničena část vesnice při
  Rákocziho povstání proti Habsburkům.
  Nezávisle na sporech obce s vrchností o majetek obce střídali se majitelé březolupského panství. Roku 1740 za
  majitelů pánů z Minkwitzburku se při tzv. I. slezské válce o rakouské dědictví dostala pruská vojska až do
  našeho regionu. Prušáci dobyli 17. března 1740 Uh. Brod, dále pak pokračovali přes Březolupy směrem Uh.
  Hradiště. Celý štáb se usadil na zámku v Březolupech. Některé oddíly se ubytovaly v Nedachlebicích, hlavní část
  vojska však byla v Březolupech. Vrchnost se musela starat o důstojníky, poddaní o vojáky. Důstojníci v zámku
  zle řádili, žádali výkupné a nadělali spoustu škod. Když po několika dnech odtáhli, vrchnost i poddaní si
  oddechli.
  Roku 1756 koupil panství Ferdinand, svobodný pán z Lonqueval, který byl olomouckým děkanem, a tento rod
  ho držel dalších 32 let. Za doby jeho panství bylo dosaženo povolení o odtržení Březolup od farnosti v Bílovicích.
  Roku 1787 byla zřízena samostatná lokálie. Už při předchozích jednáních byla povolena stavba kostela.
  Přifařené obce (Šarovy, Svárov a Zlámenec ) požadovaly, aby kostel stál v blízkosti hranice katastrů (tj. v trati
  „U Jezera“). Po upozornění, že bude muset být hlídán dvoučlennými hlídkami z jednotlivých vesnic souhlasily se
  stavbou na místě, na němž stojí dodnes. Základy byly položeny v roce 1774, ale po prodeji dalšímu majiteli
  roku 1780 byla stavba pozastavena. Pokračovali se v ní až v roce 1785 a dokončen byl v roce 1802. Výnosem
  ministerstva kultur byla pak lokálie roku 1857 povýšena na farní úřad.
  Obec se stejně jako ostatní lidská sídla, postupně rozrůstala a měla v průběhu 17. až 20. století následují počet
  domů: 1656 – 48, 1669 – 77, 1751 – 87, 1777 – 129, 1820 – 151, 1869 – 170, 1900 – 244. V letech 1770-71
  proběhlo na základě rozhodnutí Marie Terezie očíslování domů v každém městě a vesnici. Číslování probíhalo
  po jedné straně ulice od začátku obce do něhož vjížděla vrchnost na její konec a poté zpět po straně druhé. Od
  této doby mají domy svá čísla popisná (č.p.). Po domech zbořených bylo možné čísla opět použít, přesto
  původním č.p. 1 v Březolupech byl dolní mlýn (tzv. Moučkův), který stával přibližně v místě dnešní ubytovny
  v areálu kempu, a nejnižší čísla mají domy v části zvané kopec kudy vedla původní cesta směrem k Uherskému
  Hradišti. 1.února 1804 získal březolupské panství pan Jan Jindřich rytíř z Holle, který byl hejtmanem
  Uherskohradišťského kraje. Jeho rod nebyl nikterak starobylý, obdržel inkolát, tj. šlechtické obyvatelské právo a
  rytířství, na Moravě až v roce 1792. V této době, roku 1806 podlehlo 38 občanů Březolup tyfové epidemii.
  Zemřel v Uh. Hradišti 19. listopadu 1813 ve věku 44 let a je jediným z vlastníků Březolup, který je pochován na
  místním hřbitově. Jeho manželka se jmenovala Anna, a po jeho smrti převzala správu panství, které držela až do
  roku 1831.
  V roce 1825 vypukla v Březolupech vzpoura proti robotním povinnostem. Zdejším čtvrtláníkům
  bylo vrchností nařízeno, aby šli „dělat dřevo“ do panského lesa, ale dle panských myslivců se práce ani nedotkli
  a z lesa odešli. Obec se čtvrtláníků zastala a žádala Krajský úřad v Uh. Hradišti o ochranu s tím, že vrchnost
  březolupská požaduje tolik robot, že poddaní nemají čas na své vlastní hospodářství, takže nebudou schopni
  dostát svým daňovým povinnostem. Krajský úřad tuto žádost obce zamítl, poddané pak vyzval, aby uloženou
  robotu řádně vykonávali. Všichni, včetně pudmistra, byli pozváni do vrchnostenské kanceláře, kde byl sepsán
  protokol. Místo všech usedlých k trestu třídennímu byli odsouzeni a za obec potrestáni: Josef Hubáček
  (pudmistr), Pavel Hubáček, Jan Pastyřík, Jan Křižka, František Blažek a Václav Krejčiřík. Tito jmenovaní byli
  uvězněni v zámeckém vězení. O dalším osudu této vzpoury není nic známo. Asi se sousedi v žaláři „umoudřili“ a
  robotovali již bez odporu.
  Dne 11. dubna 1831 bylo celé panství prodáno rodině hrabat Logothetti. Panství tak od této doby obsahovalo
  Březolupy – 164 domů se 796 poddanými, Bílovice – 116 domů a 707 poddaných, Svárov – 40 domů se 185
  poddanými. Z obce Zlámanec k němu patřili pouze 2 domy se 3 rodinami. V letech 1831- 61 byl majitelem
  celého panství pan Hugo Jakub Josef hrabě Logothetti. Po jeho smrti do roku 1831 bylo panství opět rozděleno
  tak, že nejstarší syn Vladimír převzal Bílovice, Březolupy si ponechala vdova Pauline Josefa Františka Ernestýna
  hraběnka Logothetti do roku 1872, kdy zemřela sešlostí věkem. Po ní převzal panství její syn hrabě Zdenko
  Logothetti, který se narodil 11. srpna 1835 v Březolupech. Vystudoval vojenskou kadetku a sloužil u čtvrtého
  hulánského pluku. Po otcově smrti vystoupil z vojska a spolu se svojí matkou žil v Březolupech. Byl poslancem
  moravského sněmu za konzervativní stranu a několik let i starostou obce Březolupy. Roku 1872 panství prodal.
  Tento mezi lidem oblíbený vlastník zemřel v Olomouci 10. ledna 1881.
  Zrušením robotních povinností byly rozvázány svazky, které vázaly poddané občany Březolup k vrchnosti. Začal
  nový život svobodných občanů i jejich obecní samosprávy. Z roku 1864 pochází nejstarší písemné záznamy
  uchovávané o práci obecního úřadu. Z té doby pochází druhá stará, dosud uchovaná, obecní pečeť s legendou
  „Pečeť obce Březolupy – 1864“.
  Počátkem samostatného hospodaření obce nesloužila tomuto účel žádná konkrétní stavba, starosta úřadoval
  ve svém domě. Toto se změnilo roku 1899, kdy byl zřízen Obecního úřad v domě č.p. 69, v této budově byla
  posléze i úřadovna Místního národního výboru. Poslední stěhování proběhlo v roce 1960 a od této doby sídlilo
  MNV a poté i obnovený Obecní úřad v č.p. 90, tj. na zámku.
  V roce 1866 vypukla prusko-rakouská válka, ve které v rozhodující bitvě u Sadové (poblíž Hradce Králové)
  utrpěla rakouská vojska zničující porážku. Pruská vojska se nikým nezdržována valila do Čech a pak i na Moravu,
  kde se strhla bitva 15. června u Tovačova, Dubu a Kralic. Dne 19. července se usadili prušáci v Napajedlích a celé
  široké okolí pocítilo tíhu okupačních povinností. Velký strach z Prušáků byl umocňován utečenci z Čech, z nichž
  se někteří usadili i v Březolupech. Hodně občanů z Březolup uteklo do lesů ke Zlámanci, Doubravám a na Zálesí,
  odkud se většina později vrátila.
  V době od 3. srpna do 25. září roku 1866 zemřelo v Březolupech celkem 73 osob různého věku na epidemii
  cholery. Tato nemoc sem byla přinesena pruskými vojáky, konkrétně dne 20. července 1866 zůstal ležet
  v Bílovicích nakažený voják Wilhelm Scholz. Od něho se nakazili obyvatelé domu, ve kterém 21. července
  zemřel. Dne 25. července zemřeli první nakažení obyvatelé Bílovic (celkem jich nakonec zemřelo 55), a poté se
  nemoc přesunula i od okolních obcí. Mrtví byli pochováni v trati zvané Buchlov na společném hřbitově se
  zemřelými občany z Topolné. Tento hřbitov byl zřízen speciálně proto tento případ, podle nařízení se totiž
  takové hřbitovy nesměly otevírat po dobu jednoho sta let.
  V roce 1872 koupil březolupské panství pan Ludvík Frankl, původem pražský Žid. Po koupi se
  přestěhoval do Březolup, kde se za rok oženil s dcerou majitele cukrovaru v Uh. Ostrohu a ve Starém Městě
  Julia Maye. Oba manželé se nechali pokřtít a přistoupili na římskokatolickou víru. Pan Frankl pronajal panství
  svému tchánovi, nechal si pouze lesy. Majitel panství zakázal občanstvu průchod zámeckým parkem. Po jeho
  oplocení zřídil novou cestu podél potoka a mlýnského náhonu, kterou se zavázal udržovat v dobrém stavu.
  V roce 1910 je zvažováno vybudování železnice z Uherského Hradiště do Holešova přes Březolupy. Z
  provedeného vyměřování vyvstal problém vybudovat tunel mezi Bohuslavicemi a Malenovicemi. Pro velký
  finanční požadavek nebyl projekt uskutečněn.
  V tomtéž roce se rozvodnila Březnice a vystoupila z břehů. Byl zatopen „rybníček“, voda sahala až ke kostelu.
  Povodně postihovali obec pravidelně jistě zcela již v dřívějších dobách a neregulovaný tok potoka Březnice
  pustošil majetky občanů v jejím okolí.
  Dne 28.6.1914 byl spáchán známý sarajevský atentát na následníka Rakousko-uherského trůnu Ferdinanda
  d´Este a přesně za jeden měsíc vyhlásil císař František Josef I. Srbskému království válku. Tímto aktem byl
  rozpoután největší a nejkrvavější válečný konflikt v dějinách, který se dotkl každé vesnice v Rakousko-Uhersku a
  tudíž i Březolup.
  Bezprostředně po vyhlášení války byla vyhlášena všeobecná mobilizace, která se týkala nejdříve záložníků
  narozených v období 1872-76, poté mužů narozených v letech 1882-94. Z obce bylo povoláno 273 mužů, pole
  tak neměl téměř kdo obdělávat. V zámku byla v průběhu války zřízena nemocnice a pracovali zde i váleční
  zajatci z Ruska, Srbska a dva francoužští námořníci. Vojáci často dezertovali a skrývali se doma, ale četnictvo po
  nich neustále pátralo.
  Skoro každá rodina v Rakousko-uherském mocnářství měla ve svém blízkém, nebo širším příbuzenstvu padlého
  vojáka. Z Březolup zahynulo na frontách této světové války, jak se jí v té době říkalo, čtyřicet čtyři mužů, kteří
  mají od roku 1927 společný pomník umístěný u východní zdi kostela.
  Někteří z vojáku v průběhu války dezertovali přímo na frontě a vstoupili do Československých legií. Z Březolup
  takto učinilo 29 občanů a spolu s ostatními s zúčastnili bojů na straně nepřátel Rakousko-Uherska a jejich
  spojenců. Tyto jednotky významně přispěli ke vzniku samostatné Československé republiky, která byla
  vyhlášena 28. října 1918. Tímto datem začala významná etapa nejen samotné, později zvané „první“, republiky,
  ale samozřejmě i obce Březolupy.
 5. Závěr
  Můžeme zjednodušeně říci, že současná obec Březolupy se rozkládá na úpatí posledních výběžků Vizovických
  vrchů a na obou březích říčky Březnice, která pramení v nadmořské výšce 405 m.n.m. nad stejnojmennou obcí.
  Protéká postupně dalšími obcemi ve směru na Březolupy a na konci své téměř dvacet pět kilometrů dlouhé
  pouti předává vodu ze svého pramene i tu ze svých přítoků do vod řeky Moravy u Jarošova ve výšce 180
  m.n.m.. Za střed vesnice Březolupy je možno považovat místo kostela, které se nachází ve výšce 212 metrů nad
  mořem. Nejvyšší bod katastru, který má velikost 1580 hektarů se nachází u cesty ke Komárovu, Karlovicím a
  má nadmořskou výškou 342 metrů.
  Po stránce etnografické patří Březolupy k Moravskému Slovácku. Tato oblast sahá až k městečku Napajedla,
  kde končí Dolnomoravský úval a začíná se směrem k severu rozkládat úval Hornomoravský. Jako rozhraní
  těchto úvalů je uváděno nejužší údolí mezi Chřiby a Karpaty, to jest místo mostu přes řeku Moravu pod
  napajedelským zámkem.
  Podle některých pramenů je toto místo dokonce rozhraním tří národopisných oblastí. Severním směrem k
  Otrokovicím se rozkládá úrodná Haná, východním ke Zlínu hornatější Valašsko. Směrem jižním, tj. ke Spytihněvi
  pak začíná, nebo chcete-li končí Slovácko, tj. oblast rodiště a bydliště našich předků, současných obyvatel i
  budoucích pokolení Březolup.

  Přílohy:

  Písemně doložení majitelé panství Březolupy
  V následujícím seznamu je uveden přehled všech zjištěných držitelů vsi, nebo jejích jednotlivých částí. V dřívější
  dobách nebylo výjimkou, že držiteli jednotlivých části vesnice byly různí majitelé. Spojením těchto dílčích
  majetků v obci vznikl roku 1497 Statek Březolupy, a tímto názvem byl až do svého rozdělení v dobách počátků
  samostatného Československa nazýván. Jeho nedílnou součástí byly samozřejmě v dřívějších dobách i
  obyvatelé vesnice, tj. poddání příslušné vrchnosti.
  1261 Smil ze Střílek
  1348 Pešík z Dešova
  1349 Buzek z Nedachelbic
  1360 – 1382 Vítek z Březolup
  1374 – 1381 Janáč Šarovec z Březolup
  1390 Zdeněk ze Šternberka
  1391 Přibík z Maletína
  1411 Albrecht Lukovský ze Šternberka
  1446 Jiří Lukovský ze Šternberka
  1447 Hanzlík a Jiří Plevlovi z Hradiště
  1447 Jan Ořechovský z Honbic
  1480 – 1496 Markvart Ořechovský z Honbic
  1496 Jan a Václav Ořechovský z Honbic
  1497 Jan, Smil, Zikmund, Vilém a Jindřich Kunovi z Kunštátu
  1506 Smil Kuna z Kunštátu
  1510 – 1519 Václav a Jan Tetouři z Tetova
  1519 Jan z Hříště
  1539 Jiří Tetour z Tetova
  1541 Smil Kuna z Kunštátu
  1547 Václav Tetour z Tetova
  1571 Burian Tetour z Tetova
  1571 – 1603 Volf Lorant z Inky
  1575 Mikuláš Onšík z Bělkovic
  1598 Kateřina Onšíková z Bělkovic
  1599 – 1603 Bernard Janauer ze Strachnova
  1603 – 1612 Jan Madačanský z Madačan
  1612 – 1618 Václav a Johanka Ulstorfar z Němčího
  1618 Petr Zikmund a Katařina Skydinský ze Skydině
  1622 – 1637 Václav Zahrádkovský a Kateřina ze Zahrádek
  1637 – 1650 Jan Jakardovský ze Sudic
  1650 – 1668 František Horecký z Horky
  1668 – 1688 Attilio, František a Karel z Offredi
  1688 – 1733 Jindřich Frydrich, Petr Karel, František Leopold, Anna Kateřina, Marie Alžběta a Marie Františka
  Forgáčové z Forgáče
  1733 – 1746 Jan Josef z Minkwitzburku
  1746 – 1756 Antonín Vincenc Pillati z Tassulu
  1756 – 1788 Jan Ferdinand, Marie Anna a Marie Anna Frederika z Lonqueval
  1788 – 1804 František Antonín a Jan Josef z Khewenhüller
  1804 – 1831 Jan Jindřich a Anna z Holle
  1831 – 1872 Hugo a Pavlína, z Logothetti
  1872 – 1912 Ludvík a Bedřiška Franklovi
  1912 – 1918 curkovar A. Maye

  Seznam pudmistrů a starostů obce Březolupy
  V následujících seznamech je uveden přehled představených obce. V prvním seznam zjištěných pudmistrů, tj.
  zástupců sousedů (občanů vesnice) v dobách vrchnosti, v druhém přehled vlastních starostů obce od roku. Ve třetím následuje seznam předsedů MNV v období 1945-90 a v posledním opět přehled starostů od
  roku 1990.

  A) Seznam zjištěných pudmistrů:
  1592 Martin Čáslav
  1776 – 1792 Václav Blažek
  1805 – 1811 Jan Hoferek
  1811 – 1825 Václav Lysoněk
  1825 – 1848 Josef Hubáček
  1849 – 1850 Tomáš Hrbáček

  B) Seznam starostů obce:
  1850 – 1856 Tomáš Hrbáček
  1856 – 1864 Josef Michálek
  1864 – 1867 Zdenko Logothetti
  1867 – 1870 František Hoferek
  1870 – 1873 Josef Lysoněk
  1873 – 1876 Vincenc Lysoněk
  1876 – 1879 Prokop Andrýsek
  1879 – 1882 František Mach
  1882 – 1885 Prokop Andrýsek
  1885 – 1888 Kašpar Vyorálek
  1888 – 1894 František Vyorálek
  1894 – 1897 Jan Hoferek
  1897 – 1900 František Vyorálek
  1900 – 1908 Tomáš Hubáček
  1908 – 1911 František Lysoněk
  1911 – 1919 Jan Vajdík
  1919 – 1923 Jan Mášek
  1923 – 1927 Jan Postava
  1927 – 1931 Josef Hoferek
  1931 – 1937 Josef Hybler
  1937 – 1944 Ludvík Křen
  1945 – 1945 Jan Postava

  C) Seznam předsedů Místního národního výboru:
  1945 – 1954 Tomáš Sklenář
  1954 – 1957 František Lysoněk
  1957 – 1957 František Zůfalý
  1957 – 1964 Stanislav Sklenář
  1964 – 1965 František Svoboda
  1965 – 1968 Ferdinand Zůfalý
  1968 – 1990 František Juřena

  D) Seznam starostů obce:
  1990 – 1998 Richard Stigler
  1998 – Petr Kukla

  Při zpracování bylo využito následující pramenů:
  1) Historický místopis země Moravsko-slezské: Ladislav Hosák 1938 (reprint 2004)
  2) Vlastivěda Moravská – Uherskohradišťsko: kolektiv autorů 1992
  3) Kronika obce Březolupy: Antonín Světlík 1938
  4) Kronika obce Březolupy do roku 1918: Richard Stiegler, Miloslav Kopal 2001
  Stručnou historii obce zpracoval počátkem roku 2011 kronikář obce Březolupy Radek Berecka.

Skip to content