Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu se v Březolupech uskuteční v pátek dne 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v přízemních učebnách Základní školy Březolupy čp. 134.

Rozdělení volebních okrsků:

Volební okrsek č. 1 /voliči s trvalým pobytem ve východní části katastru obce Březolupy/

Volební okrsek č. 2 /voliči s trvalým pobytem v západní části katastru obce Březolupy/

Zapisovatelkami okrskových volebních místností /OVK/ jsou jmenovány:

  • Zapisovatelka OVK č. 1: Lucie Postavová, Dis
  • Zapisovatelka OVK č. 2: Veronika Hubáčková

Minimální počet členů OVK č. 1 byl stanoven na 6 členů (včetně zapisovatelky), OVK č. 2 byl stanoven na 6 členů (včetně zapisovatelky).

 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

 

Hlasování do přenosné hlasovací urny

Přenosnou urnu lze objednat na Obecním úřadě Březolupy, tel. 572 580 116 a v den voleb u okrskové volební komise  v místě konání voleb, a to i telefonicky 572 580 138.

 

Voličské průkazy

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. 5. 2024, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území ČR do vlastních rukou.

Na voličský průkaz je možné hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to buď osobně v místě, kde je veden ve stálém seznamu, až do okamžiku uzavření stálého seznamu (do 5.6. 2024 do 16:00 hod.), nebo písemným podáním. Toto podání musí být doručeno v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče a doručené nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 31. 5. 2024.

 

Žádost lze podat: Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP

v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče;

 Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

 

Informace pro cizince

Na základě ustanovení §29 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je “ zákon o volbách do EP“) , je pro občana jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit  a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR u obecního úřadu v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 40. den přede dnem voleb , tj. do neděle 28. dubna 2024, do 16.00 hodin.

 

Pověřený pracovník Obecního úřadu  Březolupy bude zajišťovat službu v neděli 28. dubna 2024 v době od 8:00  do 16:00 hodin, tel: 775 343 292. 

 

Žádost – občané (voliči) jiných členských států EU: Zápis_do_seznamu_voličů_pro_volby_do_EP_2024_a_žádost_o_přenesení_údaju_z_dodatku

 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 28.4.2024: Změna_TP_a_volby_do_EP

 

Případné další dotazy týkající se voleb v obci Březolupy vám rádi sdělíme:

Obecní úřad Březolupy, čp. 90, 687 13, 572 580 116, obec@brezolupy.cz, matrika@brezolupy.cz.

 

Podrobné informace k hlasování a volbám do Evropského parlamentu naleznete na webu ministerstva vnitra ČR:

Nastavit upozornění
Upozornit na
1 Komentář
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Editor
1 měsíc před

Přenosnou urnu lze objednat na Obecním úřadě Březolupy, tel. 572 580 116 a v den voleb u okrskové volební komise v místě konání voleb, a to i telefonicky 572 580 138.

Skip to content