Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zastupitelstvo obce č. 2/2018

Další veřejně přístupné zasedání zastupitelstva č. 2/2018 obce Březolupy, proběhne ve středu 12.12.2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti na zámku, Březolupy č.p. 90.

 

Program je patrný z pozvánky: http://2020.brezolupy.cz/files/pozvanka_18_12_12.pdf

 

Doplnění článku z 11.01.2019:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.12.2018 byl ověřovateli ověřen.

Počínaje zastupitelstvem č. 2/2014 budeme na obecních stránkách (po ověření zápisu ověřovateli) zveřejňovat souhrn resp. výtah z usnesení z předmětného zastupitelstva v takové podobě, jaké jste již roky zvyklí nalézat v Březolupském zpravodaji, přičemž i zveřejňování ve zpravodaji bude nadále zachováno.

 

Zasedání zastupitelstva obce se konalo 12.12.2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 3/2018 o místních poplatcích
 2. Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 4/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březolupy
 3. měsíční odměny pro zastupitele od 1.1.2019
 4. jmenování Ing. Marka Michalíka a Věry Zůfalé za členy kontrolního a Ing. Pavla Mizeru a Mgr. Věru Poláškovou za členy finančního výboru zastupitelstva obce
 5. zařazení celkem tří různých nemovitostí  (demolice RD č.p. 199 pod č. 5/2018, demolice RD č.p. 377 pod č. 6/2018 a zastavění proluky pozemek p.č. 6214 pod č. 7/2018) do seznamu podpořitelných nemovitostí v rámci obecních dotací na výstavbu rodinného domu
 6. převzetí nově zbudovaných objektů společných zařízení Komplexních pozemkových úprav Březolupy (Polní cesty 3f včetně protierozního opatření Chrástka) od Státního pozemkového úřadu resp. České republiky – Ministerstva zemědělství do majetku obce Březolupy
 7. ing. Petra Kuklu jako zástupce obce Březolupy v Regionu Za Moravú, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova, Sdružení měst a obcí Východní Moravy, a na valných hromadách společností s podílem obce (např. Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. UH), Ing. Radka Berecku jako zástupce obce v Místní akční skupině Dolní Poolšaví a JUDr. Stanislavu Hoferkovou jako zástupce obce Březolupy v Honebním společenstvu Březolupy
 8. dofinancování realizačních akcí nad rámec schváleného rozpočtu: Opěrná zeď na hřbitově (oplechování římsy), polní cesty 3f Chrástka (založení a výsadba zeleně – tráva + dřeviny, zpevnění (utěsnění) dna záchytného mokřadu) a příprava žádosti (paní Pjevičová) o dotaci na Revitalizaci rybníka Hluboček a jeho okolí
 9. vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování, resp. profinancování, investičních projektů v roce 2019, které získaly, resp. se ucházejí o podporu formou dotace, resp. půjčky. Jedná se o realizaci akcí: Revitalizaci rybníka Hluboček a jeho okolí k.ú. Březolupy (spoluúčast + profinancování max. 12,0 mil. Kč), Autobusový terminál Březolupy (spoluúčast + profinancování max. 8,0 mil. Kč), Parkoviště před MŠ a MK Drahy (spoluúčast + profinancování 1,5 mil. Kč)
 10. podání žádosti o dotaci na obnovu parkovací plochy u mateřské školy v Březolupech a také na rekonstrukci místní komunikace Drahy, Březolupy do programu ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova.
 11. souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opatření č. 8/2018
 12. právo oddávat a užívat závěsný odznak při občanských obřadech a významných příležitostech pro Ing. Petra Kuklu, Ing Radka Berecku a JUDr. Stanislavu Hoferkovou a dále právo užívání závěsného odznaku při slavnostních příležitostech pro Mgr. Věru Poláškovou, Mgr. Radmilu Mikulincovou a Mgr. Barboru Šohajkovou
 13. objednání dendrologického posudku na dub při altánu na Topolnou
 14. změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 9/2018 zachycující návrh rady obce a případná rozhodnutí zastupitelstva z dnešního zasedání

 

 

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content