Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Upozornění ŘSZK

Zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy vlivem nepříznivých klimatických podmínek (vítr, sníh) mohou suché či jinak poškozené větve nebo stromy svým pádem do průjezdního profilu silnic II. a III. třídy negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu.

Proto jako pověřený správce silničního majetku ve vlastnictví Zlínského kraje upozorňujeme, že:

– vlastník pozemku, z něhož vyrůstá vegetace (především dřeviny – stromy a keře), nacházející se v sousedství silnice nebo zasahující
(např. větvemi) do ochranného pásma silnice, tj. do vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy, je dle občanského zákoníku povinen provádět nezbytně nutná opatření k zabránění či omezení vzniku škod na životě, zdraví či majetku, která lze vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci po něm rozumně požadovat, tzn. provádět pravidelnou kontrolu dřevin s ohledem na jejich stáří a vzrůst a jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů;

– uvedená povinnost se vztahuje nejen na vlastníky pozemků přímo sousedících se silnicí (tzn. mající společnou fyzickou hranici), ale také na vlastníky pozemků způsobilých ohrozit silniční provoz bez ohledu na vzdálenost od takové silnice;

– v případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka pozemku za vzniklou škodu, neboť dle výše cit. zákona je
strom součástí pozemku.

Nedojde-li ze strany vlastníků, správců či nájemců k odstranění závadných stavů, budeme při jejich zjištění jakožto správci silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje povinni postupovat mimo jiné dle níže citovaných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích):

§ 35 Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace
1) Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena
nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo
provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni
učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční
správní úřad.
2) Silniční správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dálnice, silnice a místní komunikace a zdroje rušení silničního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí silniční správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení.

Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, silniční správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.

Nastavit upozornění
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Skip to content